Advokaterne i Rosenborggade
Besøg os på Facebook
Print

Forretningsbetingelser


Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Advokaterne i Rosenborggade og klienten, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag/opgave, som advokatfirmaet efter klientens anmodning påtager sig at yde bistand i forbindelse med.

 

Vores advokater
Alle advokatfirmaets advokater har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet og Danske Advokater. Advokatfirmaet og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder tilsyn med at advokatfirmaet og de enkelte advokater overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik.

 

Interesse- eller loyalitetskonflikt
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

 

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge
Advokatvirksomheder er - ligesom banker - omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Dette indebærer, at vi nærmere bestemte tilfælde er forpligtet til at indhente oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. For så vidt angår udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR-nr. Identitetsoplysningerne opbevares og slettes i henhold til lovgivningens bestemmelser.

 

Honorar og betaling
Ved sædvanlige opgaver af naturligt afgrænset varighed og omfang afgiver vi en fast pris. Det er desværre ikke altid muligt på forhånd at vurdere en sags omfang. I sådan tilfælde angiver vi beregningsmetoden inklusive et begrundet overslag på den endelige pris samt oplysning om de forventede omkostninger og udlæg.

Vi søger om muligt dækning for sagens omkostninger således vor klienters omkostning begrænses mest muligt.

 

Fakturering
Ved klart afgrænsede opgaver af kortere varighed udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Ved løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes tidsforbrug med passende intervaller (a conto), typisk hver tredje måned, medmindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Ved for sen betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

 

Udlæg
Positive omkostninger i form af eksempelvis retsafgifter, tinglysningsafgifter eller rekvirentsalærer mv. opkrævet i tilknytning til udførelsen af klientopgaver udlægges ikke af advokatkontoret.

 

Sikkerhedsstillelse

Til brug for betaling af sagshenførbare positive omkostninger ved sagens udførelse, indbetaler klienten ved sagens opstart et aftalt beløb til kontorets klientkonto. Beløbet henstår på klientkontoen til sikkerhed for alle sagens omkostninger – herunder advokatsalær. Ved anvendelse af beløb fra sikkerhedsstillelsen forventes klienten at supplere sikkerhedsstillelsen ved indbetaling til klientkonto under angivelse af sagsnummer således sikkerheden under hele forløbet består intakt.

 

Klientkonto
Alle klientmidler, som klienten betror advokatfirmaet, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på klientkonto hos vores faste bankforbindelse, og tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Vi tager forbehold for at opkræve negative renter og gebyrer i det omfang vore klienters indestående på vores klientkonto og driftskonto medfører at bankerne opkræver til dette.  

 

Fortrolighed
Samtlige medarbejdere hos Advokaterne i Rosenborggade I/S er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Advokaterne i Rosenborggade, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.


Anvendelse af vores rådgivning
Vores rådgivning målrettes den konkrete klient og den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige overfor vores klient for den rådgivning, der er ydet.


Afslutning af opgaven
Advokaterne i Rosenborggade fuldfører den aftalte opgave til dens naturlige afslutning. Såfremt klienten beder om sagens afslutning forinden den naturlige afslutning, afregner vi det fulde aftalte salær. Vi forbeholder os ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, såfremt betalingsfristen på faktura trods påkrav er væsentligt overskredet eller såfremt sikkerhedsstille ikke suppleres på anmodning eller der indtræder insolvens eller dødsfald hos klienten.

Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagens behandling eller det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører. 

Originale dokumenter udleveres normalt i tilknytning til opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

 

Tilbageholdelsesret

Advokaterne i Rosenborggade I/S kan udøve tilbageholdelsesret i de af kontoret udarbejdede dokumenter.

 

Klager
Advokaterne i Rosenborggade er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige advokat, der er ansvarlig for klientforholdet. Hvis klienten og den sagsansvarlige advokat ikke kan opnå en afklaring, inddrages Advokaterne i Rosenborggade ledelse, der sørger for, at klagen behandles internt, hvilket sikrer en bedømmelse fra en eller flere andre, erfarne advokater, som ikke har været involveret i opgaven, med henblik på at søge en mindelig løsning.


Advokaterne i Rosenborggade IS/ er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Opstår der tvist om et salær opkrævet af Advokaterne i Rosenborggade og/eller utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk


Hvis du ønsker at klage til Advokatnævnet så klik her.

 

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem en klient og Advokaterne i Rosenborggade skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol. Advokaterne i Rosenborggades værneting er Københavns Byret, Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K.

 

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning
Advokaterne i Rosenborggade er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i Codan Forsikring A/S, cvr. nr. 10529638 under police nr. 683 021 564 4.

Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 10 millioner pr. opgave. En klient kan imidlertid højst modtage DKK 10 millioner for krav rejst eller forhøjet indenfor det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Advokatfirmaet og dets medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som advokatfirmaet har henvist klienten til, ligesom advokatfirmaet og dets medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.


 

Advokatsamfundets oplysningspligt for advokater


Advokaterne i Rosenborggade I/S er etableret på følgende adresse:


Advokaterne i Rosenborggade


Rosenborggade 3


1130 København K


Vi kan kontaktes på telefon + 45 33 11 63 64 samt på mail info@bjd-advokater.dk


 Vores CVR-nummer er: 35 30 91 87


Advokaterne i Rosenborggade er organiseret som interessentskab med klientkonto i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr. år 2016). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. Advokaterne i Rosenborggade I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokaterne i Rosenborggade I/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Advokaterne i Rosenborggade I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 


     

                         Advokaterne i Rosenborggade, Rosenborggade 3, 3 - 1130 København K - Tlf. 33 11 63 64 - info@bjd-advokater.dk 

Disclaimer - Forretningsbetingelser